ROLAND DG - ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK


Ebben a dokumentumban a következő meghatározások vonatkoznak:

 „DGN”: a Roland DG Europe Holdings BV leányvállalata (héa-szám: NL853827977B01, székhelye: Amstelveen, Hollandia („EHD”)), amely kezeli a megrendeléseket és a saját nevében számlákat állít ki az EHD nevében.
„Vevő”: az a személy vagy szervezet, aki a DGN-től vásárolja meg a termékeket.
„Termékek”: bármilyen fizikai áru, amelyet a DGN eljuttatott az Ügyfél részére.
„Megrendelés”: az Ügyfél kérése a termékek szállítására.
„Feltételek”: ezek a feltételeket jelenti.
„Megállapodás”: a DGN és az Ügyfél között a Termék eladására és megvásárlására vonatkozó, a vevő megrendelése alapján létrejött, a feltételeket magában foglaló megállapodás.
1. A megrendeléseket írásban (e-mailben, faxon, levélben) vagy a DGN által biztosított elektronikus megrendelési platformon kell megküldeni a DGN-nek. A rendelkezésre állástól függően DGN-nek jogában áll a megrendeléseket részben vagy egészben szállítani.

2. Minden számlát banki átutalással kell fizetni a Danske Bank felé - BIC / SWIFT: DABADKKK és IBAN szám. DK22 3000 3345 6034 09, kivéve, ha a DGN és az Ügyfél kifejezetten másként állapodnak meg.

3. A DGN számlák nettó készpénzben fizetendők a DGN bankszámláján, hacsak a Felek másként nem állapodnak meg. Az Ügyfél nem tarthat vissza fizetést, és nem vonhat le az áruk árából semmilyen követelésre vonatkozóan. Ha az Ügyfél nem teljesíti a fizetési feltételeket, a DGN jogosult a fizetési késedelem bejelentése nélkül a szállításokat felfüggeszteni, és új megrendeléseket megtagadni. Ha az Ügyfél a határidőn belül nem fizet, akkor jogilag köteles éves 10% -os kamatot fizetni további késedelemről szóló értesítés nélkül. Ha az Ügyfél az esedékességtől számított egy hónapon belül nem fizet, akkor a teljes ár 10% -ának megfelelő büntetést kell fizetnie, de minimum 65 euró összegben, a fizetésképtelenségi értesítés nélkül. Részletfizetés esetén a büntetőösszeg teljes egésze esedékes. Ha az Ügyfél az árut tovább értékesíti, akkor ettől kezdve minden a tovább adással kapcsolatos követelést zálogjogként köteles átadni DGN-nek.
4. Az Ügyfél egy számlájának késedelmes kifizetése az összes fennálló számla azonnali esedékességét vonja maga után. Ezenkívül a DGN jogosult minden egyedi adásvételi szerződés végrehajtását előzetes értesítés nélkül felfüggeszteni abban az esetben, ha valamelyik számlája késedelmesen kerül kifizetésre, vagy ha túllépik az Ügyfél hitelszámlájára vonatkozó korlátozást.

5. Az árajánlatok mindig kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. Eltérő megállapodás nélkül a DGN árajánlatok a kiadás napjától számított 4 hétig érvényesek. A felajánlott ár a hatályos árakon alapul, kivéve az ÁFA-t, a költségeket, illetékeket stb. Az Ügyfél által a megrendeléseiben említett árak nem kötelező érvényűek, kivéve, ha azt a DGN felhatalmazottja megerősíti. A brosúrákban, kiadványokban, használati utasításokban stb. szereplő, a szállításokkal kapcsolatos minden információ csak informatív jellegű, és nem jelent garanciát, kivéve, ha kifejezetten erről van szó. A DGN nem vállal felelősséget az ilyen információkért.

6. A megerősített megrendelések csak akkor vonhatók vissza, ha a visszavonást a DGN-en belül felhatalmazott személy fogadja el. Ha az Ügyfél megtagadja a megrendelést, visszavonja a megállapodást, vagy a megállapodást az Ügyfél tettei miatt nem lehet teljesíteni, akkor a teljes összeg legalább 25% -ának megfelelő kártérítést fizet. Ezenkívül a DGN által felmerült logisztikai és adminisztratív költségek is az Ügyfelet terhelik.

7. Az eladott és szállított termékek tulajdonjoga csak akkor kerül átruházásra, ha a Termékek teljes kifizetése megtörténik DGN számára. A DGN-hez történő tényleges kifizetés hiányában a Kereskedő és a DGN közötti szerződés megszűnik, és a DGN jogosult az ilyen Termékek visszaszerzésére.

8. A 7. pont ellenére, az Ügyfél az EHD raktárába történő rakodás pillanatától kezdve viseli a tulajdonjog fenntartása alá eső Termékek elvesztéséből vagy meghibásodásából keletkező, valamint az Ügyfél által okozott károkat, amíg DNE vissza nem szerzi a termékeket.
9. DGN törekszik az általa jegyzett szállítási határidők betartására, de a kézbesítés határideje nem lényeges, és DGN nem felelős a kézbesítés meghiúsulásáért, késéséért vagy hibájáért, sem a következményekből eredő károkért. Késedelmes kézbesítés vagy a kitűzött határidő túllépése esetén  az Ügyfél nem kérheti a megállapodás megszüntetését és/vagy DGN általi kártérítést. Az Ügyfél ezzel kapcsolatban semmilyen egyéb igényt nem terjeszthet elő.

10. Az Ügyfélnek bármilyen hiányról a kézbesítéstől számított 3 munkanapon belül írásban értesítenie kell DGN-t. Ha nem érkezik ilyen értesítés, akkor úgy kell tekinteni, hogy az Ügyfél teljes egészében megkapta a Termékeket. A DGN részleges szállításokat végezhet.

11. Ha a kézbesítést a DGN köteles megszervezni, az Ügyfél felelőssége biztosítani a helyes és teljes kézbesítési címet, kézbesítési iránymutatásokat, hozzáférési korlátozásokat és esetleges kirakodási korlátozásokat. Eltérő megállapodás hiányában a Termékek kézbesítése a címzett küszöbén történik. A DGN-nek jogában áll megtagadni a szállítást, ha a kirakodási feltételeket túl nehéznek vagy veszélyesnek ítélik a termék számára. A helytelen vagy hiányos utasításokból adódó többletköltségek az Ügyfelet terhelik, beleértve a tárolási költségeket. Ha a kézbesítést az első javasolt kézbesítési dátum után 8 naptári napon belül nem lehet végrehajtani, a DGN-nek jogában áll visszavonni a megrendelést, és a termékek szállítási kísérletéből és ideiglenes foglalásából származó minden költséget megfizettetni az Ügyféllel.

12. Ha az Ügyfél termékeket vesz fel a DGN raktárából, akkor a DGN értesíti az ügyfelet, amikor a termékek készen állnak a felvételre, megadva súlyokat, mennyiségeket és a rakodási referenciát. A termékeket az értesítéstől számított 72 órán belül fel kell venni, ha nem, a tárolás visszatartása felszámolásra kerül. Eltérő megállapodás hiányában az Ügyfél a biztonságos rakodáshoz és szállításhoz megfelelő szállítóeszközökkel veszi fel a termékeket. Az Ügyfél által megbízott szállító köteles a felvételhez, a szállításhoz és adott esetben az exporthoz szükséges összes dokumentumot benyújtani. A DGN és a raktári alkalmazottak megtagadhatják a berakodást, ha hiányzik egy dokumentum, ha a körülményeket nem biztonságosnak vagy az áruk jellegének és mennyiségének nem megfelelőnek ítélik.
13. Az EU-n kívüli országba történő kivitel esetén az ahhoz szükséges dokumentációt, hogy az áruk az EU határáig jussanak, a DGN hozza létre. E dokumentumok létrehozásának adminisztratív költségei az Ügyfelet terhelik. Az összes kiviteli költség, behozatali díj és adó az Ügyfelet terheli. Az Ügyfél vagy meghatalmazott szállítója általi felvétel esetén, az ügyfél felelőssége bizonyítani, hogy az áruk elhagyták az EU-t. Minden olyan díj és pénzbírság, amely a DGN-t terhelné, ha ezek nem kerülnek végrehajtásra a kívánt határidőn belül, kamattal együtt kerül felszámításra az ügyfél részére.

14. Amennyiben az árukat a DGN raktárából értékesítik, miután az Ügyfél átvette az árut, a DGN-t már nem teheti felelőssé a látható hibákért. Amennyiben az árut az Ügyfélnek szállítják, a Kereskedő vállalja, hogy a kézbesítés után azonnal megvizsgálja a neki szállított termékeket. A különbségeket és hibákat fel kell tüntetni a szállítólevelen. A DGN csak akkor vállal felelősséget a látható hibákért, ha a panaszt 48 órán belül írásban nyújtják be a végfelhasználó helyére történő telepítés után. A később benyújtott, látható hibákra vonatkozó panaszokat nem fogadja el. A panasznak tartalmaznia kell egy részletes jelentést, amely felvázolja a hibákat.

15. A DGN csak a rejtett hibákért vonható felelősségre, amennyiben a regisztrált panaszt a végfelhasználónál történő telepítést követő 6 hónapon belül nyújtják be. Ezen időtartam elteltével az ezen alapuló követelés kizárt. A rejtett hibákon alapuló követelésekkel kapcsolatos minden jogi keresetet a telepítést követő 9 hónapon belül kell benyújtani, ennek elmulasztása esetén az ilyen kereset lejár és elévül.

16. A DGN felelőssége a rejtett és/vagy látható hibákkal kapcsolatban minden esetben a termék javítására és/vagy alkatrészek cseréjére korlátozódik, minden költség és/vagy kár kizárásával.

17. A DGN nem vállal felelősséget az Ügyféllel szemben, és nem tekinthető úgy, hogy megsértette a megállapodást a DGN termékkel kapcsolatos bármely kötelezettségének teljesítésének késedelme vagy teljesítése elmulasztása miatt, ha a mulasztás késleltetése a DGN ésszerű befolyásán kívül eső bármely ok miatt (ideértve például, de nem kizárólagosan, a „vis maior” eseményeket, ipari vitákat, alkatrészeknek a piaci hiányát az uralkodó körülmények miatt, a törvényi követelmények megváltoztatását). Ebben az esetben a DGN jogosult a szállítások felfüggesztésére vagy a megállapodás megszüntetésére.
18. Visszatérés a DGN raktárába csak akkor hajtható végre, ha az engedélyt először RMA hivatkozással szerezték meg. A visszatérést ilyen hivatkozás nélkül elutasítják. A visszatérés elfogadása nem jelenti azt, hogy az árut jóváírják; A jóváírás az áruk további ellenőrzéséhez köthető. Az áruk visszaküldése a visszaküldő fél felelőssége alatt áll, és azokat az RMA referencia megadásától számított 10 napon belül be kell fejezni.

19. DGN garantálja az áruk megfelelő működését a megállapodás aláírásától számított 12 hónapos időszakra. A DGN vállalja a termék vagy annak egyes alkatrészeinek javítását vagy cseréjét, ha a használat során és a jótállási időszakon belül ezen termékek meghibásodásait, működési hibáit vagy hibáit észlelik, amelyek miatt az már nem működik a rendeltetésének megfelelően. Az Ügyfél a jótállás alkalmazásában vállalja, hogy legkésőbb a felfedezésétől számított 8 napon belül értesíti DGN-t a tulajdona minden hiányosságáról és/vagy hibájáról. Ez a jótállás nem terjed ki azokra a hibákra vagy károkra, amelyeket az Ügyfél a termékek gondatlan vagy nem rendeltetésszerű használatával okozott, vagy amelyek javítását, egyes alkatrészek cseréjét, illetéktelen személyek által végzett karbantartás vagy a DGN hibájától vagy gondatlanságától független körülmények okoztak. A felek nem felelnek a másik fél felé a termelés leállása, a profit elvesztése, a felhasználás elvesztése, a szerződések elvesztése, a büntető károk, a pénzügyi veszteség, az idővesztés, vagy bármilyen más következményes vagy közvetett veszteségért, függetlenül attól, hogy az késés, hibás áruk szállítása vagy más módon történt.

20. A DGN nem vállal felelősséget semmilyen anyagi kárért, amelyet a termék a kézbesítés után és az Ügyfél birtokában okozott. DGN nem felel az Ügyfél által gyártott termékek, vagy azoknak a termékeknek a károsodásáért, amelyek része az Ügyfél termékei. Bármilyen esetben a DGN teljes felelőssége a megállapodás értékére korlátozódik. Ha a DGN-t harmadik fél felelősségre vonja az előző bekezdésben leírt ilyen vagyoni károkért, akkor az Ügyfél megtéríti, megvédi és viseli DGN kárát. 

21. Biztonsági kereskedelem-ellenőrzési iránymutatások:
(1) Az ügyfél kizárólagos felelőssége az, hogy teljes mértékben megfelel a kereskedő területén hatályos törvényeknek és rendeleteknek, különös tekintettel a kereskedelem korlátozására és az exportellenőrzésre. Ezenkívül az Ügyfélnek be kell tartania a Roland Főigazgatóság Kereskedelmi Ellenőrzési Szabályzatát, valamint minden olyan utasítást, előírást vagy különleges óvintézkedést, amelyet a Roland DG adott az árukkal kapcsolatos tevékenységek elvégzéséhez. A Roland DG mindent megtesz annak érdekében, hogy az Ügyfél haladéktalanul megkapja a Roland DG Kereskedelmi Ellenőrzési Szabályzat lehetséges frissítéseit.

2. Az Ügyfél a Roland DG első kérésére bizonyítékot szolgáltat a Roland DG Kereskedelmi Ellenőrzési Szabályzatának való megfelelésről.

3. Ha a Roland DG tudomásul veszi vagy ésszerűen gyanítja, hogy a kereskedő nem a Roland Főigazgatóság kereskedelem-ellenőrzési politikájával összhangban jár el, akkor a Roland DG fenntartja a jogot, hogy ideiglenesen befagyasztja az összes szállítást a kereskedő felé, és felmondja a Roland DG és a kereskedő közötti megállapodást, anélkül, hogy a Roland DG kártérítést fizetne.

22. A DGN értékesítési feltételeinek változtatása a DGN-re csak akkor kötelező érvényű, ha azt írásban megteszik és a DGN felhatalmazottja aláírja.

23. Ezen feltételek egyikének érvénytelensége nem vezet a többi záradék, valamint a DGN és az Ügyfél közötti bármilyan szerződés érvénytelenségéhez.

24. Az értékesítési megrendelésekből eredő minden jogvitára a DGN alapításának országát és annak a körzetnek a bíróságát kell alkalmazni, amelyben a DGN-t beiktatják.

Mindkét fél megerősíti, hogy megkapta az Általános értékesítési feltételek eredeti példányát.


A DGN számára

Az Ügyfél számára